Khóa Học Excel

Hiển thị kết quả duy nhất

Microsoft Excel : Sử dụng các công cụ cơ bản để tạo và sắp xếp bảng tính, sử dụng các công thức tính toán, tạo biểu đồ và sử dụng các chức năng phân tích dữ liệu.